Koulutusohje

Koulutusohje

Suzuki-opettajien koulutus
Suzuki-opettajien koulutus tapahtuu ESA:n (European Suzuki Association) sääntöjen mukaisesti.  Kaikki koulutukseen ja opettajatutkintoihin liittyvät yleisohjeet ja säännöt on koottu käsikirjaksi Teacher Training and Examinations, jonka vuosittain päivitetty versio on tulostettavissa osoitteessa www.europeansuzuki.org.

Suomessa opettajien koulutusta antavat ESA:n nimittämät kouluttajat. Koulutuskurssit ja opettajatutkinnot järjestää ESA:n valtuutuksella Suomen Suzuki-yhdistys.

Koulutuksen tavoitteena on Suzuki-pedagogiikan, -metodiikan ja esitettävän ohjelmiston hallinta sekä Suzuki-filosofian syvällinen ymmärtäminen ja toteuttaminen niin omassa työssä kuin arkielämässä. Tärkein ymmärryksen osoitus on toisen ihmisen kunnioittaminen ja huomioonottaminen.

Opettajien koulutus sisältää Suzuki-filosofian intensiivistä opiskelua, oman instrumentin yksityistunteja, ohjelmiston ja tärkeiden opetuskohtien (teaching points) sekä opettamisen psykologian opiskelua, ohjattua lasten opettamista, kokeneen Suzuki-opettajan observointia, yksityis- ja ryhmätuntien sekä vanhempainkoulutuksen suunnittelua, sooloesiintymisiä, luentoja ja keskusteluja sekä kirjallisten töiden ja videoiden tekemistä.

Tämän koulutusohjeen lisäksi jokaisella instrumentilla on oma koulutussuunnitelma, jossa on tarkemmin eritelty edellä mainittu kurssien sisältö ja määritelty koulutusjaksojen pituudet sekä observointituntien määrä.

Koulutus koostuu viidestä toisiaan seuraavasta tasosta, joista jokainen on 1-2 vuotta kestävä kurssimuotoinen koulutusjakso, joka päättyy tutkintoon.

Tutkinnossa on kolme osaa, oma soitto, opetusnäyte ja lautakunnan esittämät kysymykset. Tutkintolautakunnan muodostaa oman kouluttajan lisäksi kaksi eri maista tulevaa ulkomaalaista kouluttajaa. Tutkintosäännöt ja instrumenttikohtaiset vaatimukset ohjelmistoineen löytyvät ESA:n käsikirjasta Teacher Training and Examinations.

Pääsyvaatimukset:
Koulutukseen tulevan opiskelijan on oltava Suomen Suzuki-yhdistyksen ja sitä kautta ESA:n jäsen. Koulutusta aloittaessaan hänellä tulee olla takanaan musiikin ammattiopintoja sekä suoritettuna C-tutkinto. 5. tason opiskeluun vaaditaan B-tutkinto.

Vaadittavien tutkintojen puuttuessa järjestetään ennen koulutuksen aloittamista koesoitto, jossa opiskelija antaa näytteen C-tasoisesta soittotaidostaan 2-3 kouluttajan muodostamalle lautakunnalle, joista vähintään yhden on edustettava kokelaan instrumenttia. Opiskelijalle annetaan myös vuoden koeaika, jolloin hänen on osoitettava poikkeuksellista motivaatiota sekä omaan opiskeluunsa että Suzuki-filosofian ymmärtämiseen.

Tällaisen opiskelijan siirtyminen tutkinnon jälkeen seuraavalle tasolle vaatii erivapauden, jonka tutkintolautakunta myöntää kouluttajan pyynnöstä tutkinnon yhteydessä ja joka merkitään tutkinnon palautepaperiin.

Lähtökohtana koulutuksessa on opiskelijan perusammattitaito. Vaatimusten mukaisten tutkintojen edellyttämä soittotaito auttaa häntä saamaan koulutuksesta parhaan mahdollisen hyödyn sekä suoriutumaan helposti C- ja B- tasolle yltävän ohjelmiston esittämisestä ja opettamisesta.
I-tason kurssin aikana selvitetään opiskelijan soveltuvuutta, omia päämääriä sekä kykyä ymmärtää Suzuki-filosofiaa. Opiskelijan koulutusohjelmaa voidaan muuttaa tai koulutus voidaan keskeyttää tasosta riippumatta, jos opiskelija toimii Suzuki-etiikan vastaisesti tai osoittautuu muutoin koulutukseen soveltumattomaksi.

Ennen koulutuksen aloittamista opiskelijan on tutustuttava oman instrumenttinsa neljän ensimmäisen Suzuki-vihon ohjelmistoon sekä luettava Tri Shinichi Suzukin kirjoittama kirja Nurtured by Love, suomennettuna Rakkaudella Kasvatettu.

Kouluttaja päättää jokaisen opiskelijan kohdalla onko hän valmis suorittamaan tutkinnon. Jos valmiutta ei ole esimerkiksi lukuisten poissaolojen johdosta, joutuu opiskelija ottamaan kouluttajan suositteleman määrän lisätunteja ennen tutkintoa. Lisäkoulutuksesta veloitetaan erikseen.
Opiskelijan tulee sitoutua tämän koulutusohjeen ja instrumenttikohtaisen koulutussuunnitelman noudattamiseen sekä koko koulutusjakson kurssimaksun maksamiseen. Maksu voidaan suorittaa useammassa erässä siten, että 1.erä maksetaan ennen koulutuksen aloittamista. Opiskelija vahvistaa sitoutumisensa allekirjoituksellaan.

Kurssimaksun lisäksi opiskelija maksaa tutkinnon suorittamisesta tutkintomaksun. Kaikki koulutukseen liittyvät maksut ovat ulosottokelpoisia.